Översättning av avtal – varför välja en översättningsbyrå?

leping tõlkesse

Översättning av avtal är en uppgift med stort ansvar. Mycket går ofta förlorat i översättningen även när det gäller enklare texter, för att inte tala om invecklade juridiska dokument såsom avtal. Samtidigt är det ofta stora summor och viktiga rättigheter och skyldigheter som står på spel och som bara kan garanteras genom noggrannhet och tydlighet. Därför är det viktigt att välja din leverantör av översättningstjänster för avtal med omsorg.

Hur kan du känna igen en dålig översättning av avtal?

Det språk som används i avtal, liksom i juridik i allmänhet, innehåller en mängd olika nyanser, speciella termer och fraser och bygger på gamla traditioner, som kan skilja sig mycket mellan olika kulturer och språk. Detta gör det svårt även för personer som i övrigt behärskar de aktuella språken att översätta avtal och leder ofta till följande vanliga fel.

När det gäller avtal är det viktigaste i allmänhet att innehållet måste vara klart och entydigt för alla parter. Detta kompliceras dock ofta av det faktum att avtalsskrivande i stor utsträckning bygger på sedan länge etablerad praxis, som i vissa fall går långt tillbaka i tiden. Avtal som är skrivna på engelska innehåller därför många extremt ålderdomliga eller onödigt långa formuleringar, såsom in respect thereof, hereinbefore, including but not limited to, osv., som har sin grund i den engelska rättens långa historia.

Hur översätter man fraser som “in respect thereof”, “hereinbefore”, “including but not limited to” osv. i avtal?

Oerfarna översättare tenderar att efterlikna formaliteten och ordrikedomen hos sådana ålderdomliga eller överflödiga uttryck i sina översättningar, vilket bara resulterar i att texten blir mer komplicerad utan att egentligen tillföra något meningsfullt. I alla typer av texter är de verkliga måtten på en översättares kompetens enkelhet, korthet och tydlighet. Även komplicerade saker kan uttryckas tydligt och kortfattat. Ordrikedom och onödiga upprepningar är däremot ett tydligt tecken på att man “gömmer sig bakom ord”.

översättning av avtal

Översättning av avtal och användning av stor bokstav

Ett annat vanligt misstag, som även icke-jurister förmodligen har lagt märke till, är överdriven användning av versaler i översättningar. Detta är en annan vana från engelskan, där man ibland, när ett vanligt ord tidigare har definierats mer specifikt än eller annorlunda än dess vanliga betydelse, kan använda stor bokstav mitt i texten för att markera detta.

Översättning av avtal och terminologi

Många tror felaktigt att alla “viktiga” ord i ett avtal måste skrivas med stor bokstav. Detta är dock i allmänhet onödigt, leder till konsekvensproblem, bryter mot grammatikregler och kan undvikas med tydligare lösningar, vilket våra lingvister och språkexperter upprepade gånger har påpekat.

Smärre fel i översättningar av avtal

De problem som diskuteras ovan är i allmänhet inte allvarliga, väsentliga fel (ingen korrekt översättning av avtal bör innehålla sådana), men de gör en komplicerad text ännu svårare att förstå och visar på viss oerfarenhet hos översättaren samt en oförmåga eller ovilja att tänka noga på vad som faktiskt sägs.

Varför ska du välja en översättningsbyrå för översättning av avtal?

Kvalitet är viktigt för alla översättningsbyråer, och helt avgörande när det gäller översättningar av avtal. När det gäller tydlighet måste allt vara innehållsmässigt korrekt samtidigt som inga kompromisser bör göras när det gäller tydlighet och grammatisk korrekthet. Viktiga dokument har ofta också andra särskilda krav som bara kan uppfyllas med hjälp av ett organiserat team av experter – en översättningsbyrå. Dessa är en översättningsbyrås styrkor.

översättning av avtal

1. En översättningsbyrå har lång erfarenhet

Att översätta avtal är en rutinmässig del av arbetet för många översättningsbyråer – så även för oss. Transly Translation Agency översätter anställningsavtal, serviceavtal, agentavtal, försäljningsavtal, köpekontrakt, hyreskontrakt och mycket mer. Våra utbildade och erfarna översättare är väl förtrogna med både avtalsspråket och juridiska frågor i vidare betydelse.

Översättaren är engagerad i ditt projekt

Omfattande erfarenhet är just det som ger en översättare förmågan att inte bara leta efter rätt ord, utan också att noggrant överväga textens exakta innebörd: fundera på om något kan formuleras enklare, upptäcka fel och inkonsekvenser i källtexten och därmed hjälpa kunden med mer än bara översättning.

2. På en översättningsbyrå skapas varje uppdragsöversättning genom samarbete mellan flera experter

En översättningsbyrå är inte bara en översättare. När du anlitar en översättningsbyrå identifieras först dina exakta behov och den lämpligaste översättaren av en ansvarig projektledare, sedan översätts din text av översättaren, översättningen granskas i allmänhet av en redaktör (för mer information om redigerade översättningar, se här), och vid behov kan andra experter också involveras i processen. På så sätt kan du vara säker på att allt har beaktats och att risken för mänskliga misstag, som kan vara extremt kostsamma när det gäller avtal, har minimerats.

Kvalitetsgaranti

Det teamarbete som kännetecknar en översättningsbyrå är därför i grunden en kvalitetssäkring. Ingen av oss kan vara expert på allt och ibland gör vi alla misstag även inom våra specialområden, men genom att dela upp de olika aspekterna av ett komplext och mångfacetterat uppdrag mellan olika specialister och genom att kontrollera varandras arbete kan vi uppnå betydligt bättre resultat.

3. En översättningsbyrå översätter dina avtal med hjälp av översättningsprogram

Idag kan ingen trovärdig översättningsbyrå klara sig utan översättningsprogram. Översättningsprogram gör att översättarna kan arbeta snabbare och mer effektivt, och säkerställer terminologisk och strukturell enhetlighet samt att översättningarna blir klara i tid. Transly Translation Agency använder också översättningsprogram för att gynna kunder genom att erbjuda rabatt på upprepade segment i texter som översätts. Det betyder att alla framtida översättningar av avtal, inklusive eventuella ändringar och bilagor, blir billigare för dig om de innehåller tidigare översatta avsnitt.

4. En översättningsbyrå upprätthåller sekretess

När du anlitar en översättningsbyrå kan du vara säker på att dina texter hanteras av proffs. Transly Translation Agency ser till att dina avtal och annat översättningsmaterial aldrig hamnar i händerna på obehöriga personer. Våra medarbetare är enligt avtal skyldiga att hålla kundernas information konfidentiell. I händelse av särskilda krav är vi också beredda att underteckna ett sekretessavtal.

5. En översättningsbyrå erbjuder också tilläggstjänster

Som nämnts ovan består översättningsbyråer inte bara av översättare, vilket är anledningen till att de ofta även erbjuder andra tjänster utöver översättning. Vi på Transly Translation Agency erbjuder till exempel även redigering av översättningar av avtal och bedömning av översättningens kvalitet.

Om du behöver en auktoriserad översättning kan vi också erbjuda det. Allt du behöver göra är att leverera originaldokumentet till Transly. Sedan förser vi det med vår översättningsbyrås bestyrkande, eller om översättningen så kräver med bestyrkande av notarie eller bestyrkande av en auktoriserad översättare. Sedan sköter vi resten via en notarie eller auktoriserad översättare. Vid bestyrkta översättningar bör du alltid kontrollera vilken typ av bestyrkande som mottagaren av dokumentet godkänner.

Snabb och pålitlig översättning av avtal!

Tveka inte att kontakta oss om du har andra speciella önskemål: skicka oss en förfrågan så kommer vi att göra allt vi kan för att hjälpa dig.

TA KONTAKT. VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA FRÅN DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.