Behärska maskinöversättning: Skriv smart, spara stort

Translation

I dagens innehållsmättade landskap är det viktigt att hitta sätt att hålla översättningskostnaderna nere. Faktorer som antal ord, tidsbrist och lokaliseringsprocesser kan alla påverka hur mycket du betalar för översättningstjänster.

Att använda maskinöversättning är en gamechanger, särskilt för att översätta tekniska dokument och e-handelsinnehåll som produktbeskrivningar, och leder till betydande kostnadsbesparingar för ditt företag.

För att säkerställa att den översatta texten är exakt, flytande och läsbar är det viktigt att skapa innehåll som är optimerat för maskinöversättning. I den här vägledningen ger vi dig de viktigaste strategierna för att förfina din text och garantera förstklassiga översättningsresultat.

Välj engelska som källspråk

Att välja engelska som källspråk för maskinöversättning ger många fördelar, särskilt om du planerar att översätta till flera språk. Engelska, det internationella affärsspråket, har översättningsmodeller av hög kvalitet tack vare omfattande studier och utveckling.

Engelskan drar också nytta av en stor mängd tvåspråkiga och parallella träningsdata, vilket i hög grad bidrar till dess värde för att träna robusta översättningssystem. Dessutom fungerar engelska som ett brospråk för många språkpar, vilket ytterligare förbättrar översättningens precision och tillförlitlighet.

Var uppmärksam på formatering och segmentering

Följ konventionell formatering och avstå från att införliva viktig information i bilder eller element som inte är text, eftersom maskinöversättning för närvarande inte hittar text som är inbäddad i sådant innehåll. Överdriven användning av fetstilkursiv stil, understrykning, och andra stilistiska ändringar i texten kan förvirra maskinöversättningssystem.

Användningen av skiljetecken är ett annat område där konsekvens är avgörande. Citattecken bör till exempel användas enhetligt. Det mänskliga ögat kanske kan upptäcka felaktig användning av skiljetecken, men maskinöversättning är starkt beroende av korrekt interpunktion för att förstå meningsbyggnad och betydelse. Till exempel, i stället för att manuellt skapa punkter för punktsatser, välj att använda automatiskt genererade punkter.

Undvik radbrytningar i maskinöversättning för att upprätthålla källtextens integritet och säkerställa korrekta översättningar. Radbrytningar kan störa meningsstrukturen och sammanhanget, vilket leder till felaktiga översättningar.

Undvik felstavningar

Detta är en grundläggande men ändå viktig regel. I allmänhet kan maskinöversättning inte översätta ett felstavat ord korrekt. Korrekturläs därför alltid din text noggrant innan du använder en översättningsmotor.

Tänk på internationalisering

Internationalisering är processen att utforma ditt innehåll så att det passar olika kulturer, språk och regioner. När du skapar din text ska du ha en global publik i åtanke och undvika innehåll som kan vara specifikt för en viss region eller kultur.

AI-översättning

Överväg också att använda könsneutralt språk. Detta kan förenkla översättningen och förhindra feltolkningar. Var också medveten om tonen i din text, eftersom många språk har både formella och informella toner.

Använd kontrollerat språk

Kontrollerat språk är en skrivmetod som använder en förenklad version av ett språk, med begränsad grammatik och mindre ordförråd. Det är ett effektivt verktyg för att skapa tydligt och koncist innehåll som maskinöversättningsmotorer enkelt kan tolka.

Den här metoden är särskilt användbar när du skapar instruktioner, där precision är av största vikt. Kontrollerat språk minskar tvetydighet och förebygger feltolkningar.

Dessutom sparar det resurser genom att effektivisera översättningsprocessen, och säkerställer också att innehållet är tillgängligt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och de som har svårigheter med mer komplext språk.

Tänk på att användningen av kontrollerat språk kanske inte är lämpligt för alla sammanhang. Inom kreativa områden som litteratur, konst eller marknadsföring kan det vara nödvändigt med ett mer flexibelt språkbruk med idiomatiska uttryck och känslomässiga nyanser.

Se till att termerna är konsekventa och skapa en ordlista

När du skriver innehåll för maskinöversättning är det viktigt att genomgående använda konsekvent terminologi. Maskinöversättning förlitar sig på mönster och associationer mellan ord för att generera översättningar, och att använda olika synonymer eller varianter för samma term kan störa denna process, vilket leder till inkonsekventa översättningar.

Genom att skapa en tydlig och konsekvent uppsättning termer för specifika begrepp och tillämpa dem på samma sätt i hela texten kan du bidra till att förbättra precisionen och enhetligheten i det översatta materialet.

Hantera förkortningar och initialförkortningar med försiktighet

Maskinöversättning har ofta problem med att bearbeta förkortningar och initialförkortningar. Om en förkortning inte har någon officiell översättning är det ofta bäst att lämna den i sin ursprungliga form. Använd helst det fullständiga namnet eller ange det fullständiga namnet följt av förkortningen eller initialförkortningen inom parentes vid första användningstillfället. Detta kan hjälpa översättningssystemet att bättre förstå texten.

Var uppmärksam på meningarnas längd

Maskinöversättning kan också ha problem med att förstå alltför långa eller komplexa meningar. Som en allmän regel, försök att hålla dig till en idé per mening för att förhindra förvirring. Överdriven användning av konjunktioner och flera satser bör också undvikas. Omvänt kanske maskinöversättning inte kan översätta mycket korta meningar korrekt (cirka sju ord eller mindre), eftersom det kanske inte finns tillräckligt med sammanhang.

Undvik att skriva meningar med stora bokstäver

När du skriver hela meningar, följ de accepterade reglerna för användning av små och stora bokstäver. Skriv inte meningar med stora bokstäver. Maskinöversättning är mindre exakt när den bearbetar text med versaler och kan ge märkliga och oönskade resultat. För att säkerställa optimal översättning är det därför viktigt att använda stora och små bokstäver korrekt.

Använd hela ord i stället för specialtecken och symboler

Maskinöversättningsmotorer kan också ha svårt att förstå tecken eller symboler som inte är vanliga på målspråket och därför bör ett ord som motsvarar symbolen användas i stället.

Till exempel används kanske inte et-tecknet (&) i vissa målspråk, så konjunktionen “och” bör användas för mer exakta översättningsresultat.

Maskinöversättning

Var tydlig med pronomen

Se till att det är tydligt vad pronomen syftar på, eftersom tvetydiga syftningar kan orsaka förvirring.

Använd aktiv form

Aktiv form minskar vaghet och tvetydighet, som båda utgör verkliga utmaningar för maskinöversättning. Genom att använda aktiv form ökar du källtextens tydlighet och enhetlighet och bidrar därmed till smidigare och mer tillförlitliga översättningar till målspråket.

Undvik klichéer, talspråk och kulturella referenser

Håll dig borta från klichéer, talspråk och kulturella referenser i ditt innehåll, eftersom alltför idiomatisk språkanvändning kan leda till felöversättningar och/eller förvirring för läsare i andra länder.

Genom att undvika sådant språk kan du se till att ditt innehåll förblir kulturellt neutralt och universellt begripligt, vilket underlättar effektiv kommunikation.

Reagera och anpassa

Språket utvecklas ständigt, och det bör även din inställning till maskinöversättning göra. Se regelbundet över och uppdatera dina översättningsstrategier vid behov.

Tänk på att maskinöversättning kanske inte fångar originaltextens nyanser fullt ut. Därför är det viktigt att ha rimliga förväntningar. Med dessa riktlinjer skapar du innehåll som är tydligare, mer lättläst och som förstås överallt.

Se även:

TA KONTAKT. VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA FRÅN DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.