SDS-översättning

SDS-översättning berör många företag.

SDS-översättning

Vad är ett säkerhetsdatablad?

Ett säkerhetsdatablad (SDS) är ett dokument som innehåller information om en kemikalies sammansättning, hälso- och miljöfaror, metoder för sanering av spill, säker hantering, samt andra erforderliga data för att säkerställa en säker användning av kemikalien i hela leveranskedjan. Säkerhetsdatablad är främst avsedda för yrkesmässig användning, inte för den allmänna konsumenten. En arbetsgivare får inte kräva att arbetarna ska hantera farliga kemikalier utan att först göra ett säkerhetsdatablad tillgängligt för dem.

Tillverkaren eller importören av kemikalien ansvarar för den första sammanställningen och innehållet i ett säkerhetsdatablad. Alla parter längre ner i leveranskedjan är dock också skyldiga att kontrollera dess tillförlitlighet, komplettera det, anpassa det för sina kunder och vidarebefordra det till dem. Det innebär att varje SDS-leverantör ansvarar för det säkerhetsdatablad som de har tillhandahållit.

Vilka är de rättsliga grunderna och de allmänna kraven för säkerhetsdatablad?

Den primära lagstiftningen som reglerar säkerhetsdatablad inom Europeiska unionen är Europaparlamentets och Europeiska rådets REACH-förordningar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, vilka ledde till etableringen av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), och CLP-förordningarna om klassificering, märkning och paketering av ämnen och sammansättningar. Ett säkerhetsdatablad skall sammanställas för varje ämne eller sammansättning som klassificeras som farlig och, på mottagarens begäran, även för ämnen eller sammansättningar som innehåller vissa ämnen i en koncentration över ett fastställt värde. Ett säkerhetsdatablad skall tillhandahållas senast den dag då ämnet eller sammansättningen för första gången levereras, och leverantören får inte ta betalt för säkerhetsdatabladet av mottagaren.

Leverantörer är skyldiga att uppdatera säkerhetsdatablad så snart ny information om faror som är förknippade med ämnet eller sammansättningen blir tillgänglig, samt vid beviljande eller avslag på ett godkännande eller vid införandet av en begränsning. Uppdateringar av SDS ska också tillhandahållas kostnadsfritt och göras tillgängliga för alla mottagare till vilka ämnet eller sammansättningen har levererats under de senaste tolv månaderna. Om ett ämne registreras i mängder på 10 ton eller mer och klassificeras som farligt, eller som ett PBT-ämne (långlivat, bioackumulerande och toxiskt) eller vPvB-ämne (mycket långlivat och mycket bioackumulerande), ska leverantören lämna in ett utökat säkerhetsdatablad (eSDS). Detta kräver ett utredande av exponeringsscenarier (ES) för de relevanta användningsområdena, vilka måste placeras i bilagan till säkerhetsdatabladet.

Vilka språkkrav gäller för säkerhetsdatablad?

Ett säkerhetsdatablad ska tillhandahållas på mållandets officiella språk, vilket innebär att en tillverkare eller importör för att kunna introducera en kemikalie på den svenska marknaden måste överlämna säkerhetsdatabladet till mottagaren på det svenska språket. För detta ändamål ska kemikalieleverantören ordna en översättning av säkerhetsdatabladet, närhelst så är nödvändigt. I EU-medlemsstater med flera officiella språk måste säkerhetsdatabladet i allmänhet tillhandahållas på alla officiella språk (till exempel på både på finska och svenska i Finland), med några få undantag. Bifogade exponeringsscenarier anses utgöra en integrerad del av säkerhetsdatabladet och omfattas av samma översättningskrav. Detta innebär att alla exponeringsscenarier också måste vara avfattade på det eller de officiella språken i mållandet.

REACH-förordningarna föreskriver också att det språk som används i säkerhetsdatabladet måste vara enkelt, tydligt och exakt samt undvika jargong, akronymer och förkortningar (om så inte är möjligt bör akronymer och förkortningar förklaras i den sista delen av säkerhetsdatabladet). Det är också förbjudet att göra utlåtanden om ämnets eller sammansättningens säkerhet eller utlåtanden som är oförenliga med klassificeringen.

Vad bör du tänka på när du ordnar översättningen av ett SDS?

REACH-förordningarna anses vara den strängaste lagen om kemikaliesäkerhet i världen. I REACH fastställs både de fall där sammanställningen av ett säkerhetsdatablad är nödvändig och dess obligatoriska struktur och innehåll, samt ett antal skyldigheter och krav på tillverkare och leverantörer av kemikalier. Europeiska kemikaliemyndigheten har offentliggjort en handledning för sammanställning av säkerhetsdatablad, där den tillstår att en enskild person i allmänhet inte har tillräckliga kunskaper inom alla områden som omfattas av ett säkerhetsdatablad, varför andra behöriga källor vid behov bör användas vid sammanställningen av säkerhetsdatablad. Trots detta översätts säkerhetsdatablad ofta av personer utan specialkunskaper.

Eftersom leverantören av en säkerhetsdatablad också är ansvarig för dess innehåll är det bäst att överlåta översättningen av dina säkerhetsdatablad till experter, som inte bara översätter texten utan också kan upptäcka potentiella väsentliga bristfälligheter och inkonsekvenser. Genom att välja en erfaren och dedikerad översättningsbyrå kan du undvika obehagliga överraskningar i ett senare skede och du kan försäkra dig om att översättningens kvalitet aldrig understiger dina förväntningar och behov.

Varför välja Transly?

Transly Översättningsbyrå har välutbildade översättare och lång erfarenhet av att översätta säkerhetsdatablad. Vi håller oss alltid uppdaterade om den senaste relevanta lagstiftningen och den officiella terminologin, för att säkerställa korrekthet, tydlighet och noggrannhet i översättningarna av dina säkerhetsdatablad. Vi arbetar med passion och ansvarskänsla. Vi känner väl till den obligatoriska SDS-strukturen samt språkliga konventioner och översättningskonventioner inom området. Det är nödvändigt att följa dessa för att säkerställa att alla SDS-användare, från kemikaliehanterare till brandmän och sjukvårdspersonal, får nödvändig information så snabbt och tydligt som möjligt, på ett sätt som de är vana vid. Detta hjälper till att undvika situationer, där läsaren måste göra en paus för att överväga om informationen har formulerats okonventionellt av en anledning eller för att översättaren helt enkelt är oerfaren, och låter dig vara säker på att allt görs rätt från början.

Dessutom har vi den nödvändiga översättningsprogramvaran samt tekniska och organisatoriska medel för att säkerställa att dina översättningar är konsekventa både till språk och form och alltid färdiga inom överenskommen tid. Detta gör det också möjligt för oss att erbjuda rabatt på upprepade textsegment, vilket innebär att eventuella efterföljande översättningar av säkerhetsdatablad, inklusive uppdateringar och ändringar, blir betydligt billigare för dig. Om dina översättningsbehov inte är begränsade till bara säkerhetsdatablad så behöver du inte heller oroa dig, eftersom Transly Översättningsbyrå har skickliga översättare inom många områden och språk. Vi översätter tekniska, juridiska, IT- och marknadsföringstexter, och mycket mer därtill. Då det är möjligt kommer vi också gärna att möta eventuella speciella önskemål du kan ha — skicka bara en förfrågan!

TA KONTAKT. VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA FRÅN DIG

Kom ihåg att ange din e-postadress och bifoga dina filer när du skickar in din förfrågan. Vi ser fram emot den.